Cenník


Vedenie účtovníctva a dane cena bez DPH

Cenník vybraných služieb platný od 1.2.2018


  • Mzdy a personalistika
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Cenník daňové priznania
  • Ostatné služby

Mzdy a personalistika


Názov službyCena
Spracovanie mzdy za zamestnanca na TPP 13,00€ /mesiac
Spracovanie mzdy DVP, DPČ, DBPŠ 8,00€ /mesiac
Vyhotovenie pracovnej zmluvy 7,00€ /pracovník
Vyhotovenie dohody 5,00€ /pracovník
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca SP/ZP 3,00€ /pracovník
Prvotné prihlásenie zamestnávateľa SP/ZP/DÚ 5,00€ /inštitúcia
Ročné zúčtovania dane a potvrdenie o príjme zamestnanca 6,00€ /pracovník
Vyhotovenie celoročného hlásenia o odvedenej dani zo závislej činnosti 10,00€ /výkaz
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 10,00€ /výkaz
Vyhotovenie mesačného výkazu, prehľadu za zamestnancov/inštitúcia7,00€ /mesiac

Jednoduché účtovníctvo


počet dokladov za mesiacneplatca DPHplatca DPH
0 – 5040€45€
51 – 10050€55€
101 – 20060€65€
201 – 30090€100€
301 a viacpo dohode s klientompo dohode s klientom
Služby zahrnuté v cene
• vedenie peňažného denníka
• vedenie pokladničnej knihy
• vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
• evidencia majetku
• sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
• štandardné výstupy z účtovného programu

Podvojné účtovníctvo


počet dokladov za mesiacneplatca DPHplatca DPH
0 – 5050€55€
51 – 10060€65€
101 – 20090€100€
201 – 300120€150€
301 a viacpo dohode s klientompo dohode s klientom
Služby zahrnuté v cene
• vedenie účtovného denníka
• vedenie pokladničnej knihy
• vedenie bankovej knihy
• vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
• evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
• sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
• štandardné výstupy z účtovného programu

Cenník daňové priznania

Názov službyCena
Fyzická osoba – typ A30 €
Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)
40 €
Fyzická osoba – typ B
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)
70 €
Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, Poznámok)
120 €
Daň z motorových vozidiel – základný poplatok 20€
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 20€

Typ A

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 30 € bez DPH. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Typ B

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena za vypracovanie daňového priznania typu B  je 40 € bez DPH. Vypracovanie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch je 70 € bez DPH.

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Cena za vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo je 120 € bez DPH. Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

  1. Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
  2. Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
  3. poznámky k účtovnej závierke
  4. zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR

Ostatné služby

Názov službyCena
Daňové priznanie k DPH 20,00
Kontrolný výkaz k DPH 9,00
Vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH – aj elektronické podanie 11,00
Vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH – len Vyhotovenie 7,00
Intrastat hlásenie – aj elektronické podanie 10,00
Intrastat hlásenie – len Vyhotovenie 7,00
Mesačný výkaz pre štatistiku 7,00
Štvrťročný výkaz pre štatistiku 14,00
Cestovný príkaz s použitím vlastného vozidla 15,00
Cestovný príkaz s diétami 5,00
Odhlásenie motorového vozidla na daňový úrad 1,50
Vznik/zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti 10,00
Prenájom sídla 35,00 /mesiac
Vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku 20,00
Elektronické podanie výkazov na Obchodný register 20,00
Registrácia/zrušenie povinnosti dane z príjmu PO – fyzické podanie 17,00
Registrácia/zrušenie povinnosti dane z príjmu PO – elektronické podanie 20,00
Zmeny v registrácii na DÚ 20,00
Registrácia pre daň z pridanej hodnoty/pre §7, §4 20,00
List na daňový úrad- fyzické podanie 5,00
List na daňový úrad- elektronické podanie 10,00
Potvrdenia pre inštitúcie a iné potvrdenia pre zamestnancov 4,00
Konzultačná hodina 20,00 /hod.
Konzultačná hodina za prítomnosti daň. poradcu 45,00 /hod.
Zastupovanie na daňovom úrade 20,00 /hod.
Vypĺňanie preberacieho protokolu 5,00
Vystavenie faktúry/daňového dokladu 4,00
Archivácia dokladov- mesačne za 1 šanón 1,00

Ceny ostatných poskytovaných služieb sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti OA, spol. s r. o.